O genderové diverzitě na pracovištích se dnes diskutuje hodně. Opomíjí se trochu fakt, že se dnes v mnoha firmách setkávají v rámci jednoho pracovního týmu lidé z různých generací. Dejme proto slovo Dagmar Ševčíkové, personální ředitelce Microsoft ČR:

I u nás se začíná prosazovat poznání, že pro týmovou práci jsou přínosné rozdílné pohledy na věc. Mluví se především o názorové a hodnotové různorodosti: zapojení obou pohlaví či pestřejší národnostní nebo etnický původ pochopitelně přináší širší spektrum zkušeností a podnětů, ze kterých tým, potažmo firma, čerpá. Ačkoliv občas opomíjeným, je zásadním přínosem také generační diverzita.

Myslíte, že například takzvaní pováleční „baby boomers“, kteří vyrůstali a byli socializováni v období komunismu, už vašemu podnikání nemají co nabídnout? Samozřejmě, že v šedesátých až osmdesátých letech, kdy vstupovali do pracovního života, věci fungovaly diametrálně odlišně od byznysu v roce 2014. Na druhou stranu přinášejí mnohdy neocenitelné pracovní zkušenosti a osobnostní zralost. Mají navíc hluboký vhled do mentality a potřeb přinejmenším svojí generace.

Ročníky, někdy označované jako generace X, tedy lidé narození koncem šedesátých a v sedmdesátých letech, nejspíše také neběhají v hipsterském „úboru“ ani netráví většinu času na sociálních sítí. Zato v nejcitlivějším věku zažili ekonomickou i společenskou transformaci po pádu komunistického režimu. Nové šance, které se tehdy otevřely, utvářely jejich motivovaný a soustředěný pracovní přístup. I oni během svojí dosavadní profesní dráhy nasbírali zkušenosti, které jim mladší kolegové mohou jen závidět. Pracují cílevědomě a samostatně, nechybí jim vůdčí schopnosti.

Ovšem i takzvaná generace Y dnešních třicátníků a dvacátníků má mnoho co nabídnout. Těmto „digital natives“ jsou informační technologie a svět internetu druhou přirozeností. Nejnovější trendy nejenže znají, oni je žijí a určují. Stejně tak do dnešního světa byznysu vstoupili či vstupují bez zátěží, které s sebou mohou nést starší kolegové. Především práce v týmech pro ně není žádná novota, ale standardní postup. Cizí jazyky, především angličtinu, se učili už na základní škole. Mnohdy alespoň semestr studovali v zahraničí, hodně cestovali, sociální sítě a globální popkultura z nich dělají první skutečné světoobčany. Do kolektivu vnášejí optimismus, iniciativu i šíři svých zájmu a mimopracovních aktivit. Na první pohled mohou působit zhýčkaně, vždyť úspěch a peníze jim často opravdu znamenají méně, než pocit seberealizace. Chytrý zaměstnavatel však tuto potřebu dokáže uspokojit a vytěžit jejich zápal.

Různé věkové skupiny pochopitelně mají i svoje vlastní potřeby. Služebně starší zaměstnanci jsou zvyklí na pevné struktury a jasnou zodpovědnost, zatímco ti mladší vyžadují častější zpětnou vazbu a právě onen pocit smysluplnosti. Teprve spojení těchto různorodých světů a zkušeností však dělá tým skutečně efektivním, schopný nahlížet problémy z mnoha úhlu a perspektiv. Nebojte se proto generační ani jiné diverzity, ale využijte jí ve prospěch vašeho podnikání.