Jisté signály existují. Budoucnost už se stala přítomností, která je, jak velmi trefně popsal William Gibson, rozprostřená velmi nerovnoměrně. Jen se musíme naučit to vidět. Neexistuje žádný plán či mapa. Jen smysl pro směr.

Vývoj ukazuje, že mobilní telefony přinesly rozřešení současnosti. Přesouváme se ze světa 1,5 miliard nepřenositelných počítačů do světa čtyř miliard zařízení, která máme u sebe za všech okolností. Svět s neuvěřitelným množstvím počítačové síly v kapse každého z nás se stává postupně běžným pro všechny. Bez ohledu na to, kde se právě nacházíme.

Ohromujícím objemem všudypřítomných informací, které jsou nám k dispozici, se mění i způsob, jakým na ně nahlížíme, jak se učíme a jak přemýšlíme. Zkrátka jak chápeme svět.

Jeden za jednoho, jeden za všechny, všichni za jednoho. Stáváme se uzly v neustálém zpětném chodu ekonomiky. Neexistuje žádná mapa či plán, ale máme už nové oči, díky kterým si jej můžeme představit.
Deflace je základ narušení rovnoměrného vývoje: klesající ceny technologických zařízení je činí dostupnějšími než v minulosti. Vidíme to už na maličkostech. Odvětví se tříští přímo před našima očima, ubytovací průmysl je otřesen službou AirBnB, dopravní zase firmou Uber. Zahájení služby jako je WhatsApp ohrozilo neflexibilní SMS zprávy. Padesát lidí stojí proti celému průmyslu. Je možné vytvořit mapu či plán.

Zamyslete se nad tím ale z jiného úhlu pohledu: jestliže sociální média doplňují mechanismus zpětné vazby v online světě, kde jsou informace vytvářeny a sdíleny každým pro každého s minimálními náklady, je logické, že dalším krokem je tvoření informací a významů jimi samými. Jinými slovy, co se stane, když jednotlivci převezmou vládu nad trhem? Co se stane se světem byznysu?

Naše děti se narodí do peer-to-peer světa.  Budou připraveny jako nikdo dříve v celých dějinách lidstva. Absolutně budou ignorovat jakékoliv mapy či plány.
Jen si představte, čeho budou schopny.
 
Paul Papadimitriou je analytik inovací, který neustále cestuje po světě a snaží se porozumět tomu, co utváří a definuje budoucnost. Věří, že jsou to právě nové technologie, které zásadně mění definici společnosti a podniků. Spolupracuje s řadou firem po celém světě. Více o Paulu Papadimitiou se můžete dozvědět na  http://papadimitriou.co nebo na Twiiteru @papadimitriou.

English version:

A peer-to-peer future

Predicting the future is a hazardous business. If predictions were historically accurate, our cars would be flying and we wouldn’t have any internet.
There was never any map.

There are signals though. The future is already here—it’s just not very evenly distributed, famously wrote the author William Gibson. We just have to learn to see it.
There is no map. But a sense of direction.

The platform shift that mobile has brought is a foregone conclusion by now. We’re going from a world of 1.5 billion unmovable desktops to a world of 4 billion devices that we carry at all times. A world with an incredible amount of computing power in each pocket, gradually available to all of us. No matter where.
The staggering amount of ubiquitous information available for us to leverage is changing the way we analyze, we learn, we create and we think. How we understand the world.
One-to-one, one-to-many, many-to-one. We’re all becoming nodes in a constant feedback economy.
There is still no map, but we have new eyes to imagine it.

Deflation is the essence of disruption: the falling price of technology which makes possible today what was impossible yesterday. Look at the margins. A granular unbundling is happening right in front of our eyes: the hospitality industry is being shaken by AirBnB, the transportation business transformed by Uber. A startup like WhatsApp tackled the once-unmovable SMS business. Fifty people versus an entire industry.
We’re free to draw the map.

Think of it like this: if social media was the addition of a feedback mechanism in online ideation—where information is for everyone to create, share and influence at a minimal cost, the logical following step is the creation and drag of the means of production themselves.
In other words, what happens when individuals take direct ownership of the market? What do businesses become?

Our kids will be born in this peer-to-peer world. Empowered like never before in the history of mankind. They will disregard the maps altogether. Just imagine what they will be capable of.

Paul Papadimitriou is an innovation analyst who constantly travels the world to understand what shapes the future. He believes emerging technologies are fundamentally changing the definition of societies and businesses. He shares his insights with firms worldwide. You can learn about Paul on http://papadimitriou.co He’s @papadimitriou on Twitter.